Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι & Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Νομοθέτημα 
Τίτλος 
Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ. Α)«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.»
Ν. 3794/09 (ΦΕΚ 156/4-9-2009 τ. Α)«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.»
Π.Δ. 160/08 (ΦΕΚ 220/3-11-2008 τ. Α)«Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.»
Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/20-3-2007 τ. Α)«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκαπιδευτικών Ιδρυμάτων.»
Ν. 3404/05 (ΦΕΚ 260/17-10-05 τ.Α)«Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώταστης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.»
Ν. 3474/05 (ΦΕΚ 260/17-10-2005 τ. Α)«Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.»
Ν. 3194/03 (ΦΕΚ 267/20-11-03 τ. Α)«Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις.»
Π.Δ. 163/02 (ΦΕΚ 149/26-6-2002 τ. Α)«Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)»
Ν. 2916/01 (ΦΕΚ 114/11-6-2001 τ. Α)«Διάρθρωση της ανωτάτης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.»
Π.Δ. 134/99 (ΦΕΚ 132/29-6-1999 τ. Α)«Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»


Αρχική σελίδα

2018 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας.